Jeg er en 58 årig kvinde, der har døjet med leddegigt, siden jeg var 38 år. Jeg vil gerne anbefale behandling for leddegigt hos Harmony Health m/ Olga Hentze. Og jeg kender flere, der har samme erfaring som jeg selv.
For seks år siden var jeg så plaget af leddegigt at jeg blev nødt til at gå med krykker, jeg var træt som en klud hele tiden og jeg havde mange smerter i flere af mine led. Jeg var så udkørt, at det kneb alvorligt med at udføre et ordenligt stykke arbejde. Og på hjemmefronten havde jeg givet op at slides med husligt arbejde. Jeg orkede simpelthen ikke at være til. TIL TRODS FOR behandling med remicade, prednison, methotroxate, folinsyre, voltaren og pinex.
Udover utilfredsstillende virkning af medicinen havde jeg udviklet hovedpine, psoriasis og høje levertal som bivirkning til medicineringen.
Heldigvis faldt jeg den 3. august i 2008 over en annonce fra Harmony.fo, og var straks parat til at give det en chance.
Beskeden lød: Du bestemmer! Jeg kan hurtigt reducere dine symptomer, men det kræver, at du følger mine kostråd og vælger at give slip på medicinen. Omvendt skal du være forberedt på at være afhængig af livslang behandling.
Selvfølgelig valgte jeg at følge Olgas råd med hensyn til medicin og kost. Behandlingen bestod af KOSTOMLÆGNING, som i første omgang overvejende bestod af at udelukke sukker, gluten og mælkeprodukter. Desuden at lave mest mulig mad fra grunden med gode og helst økologiske madvarer. Og passe på tilsætningsstoffer i færdigretter.
Desuden bestod behandlingen i forskellige kinesiske urter, akupunktur, dybdemassage og cupping for at forbedre blodgennemstrømningen i de mange stagnationer, som jeg havde.
Jeg fik samtidig grundig undervisning i madlavning efter de nye principper, samt undervisning i hvordan bestemte madvarer virker på organismen.
Efter to måneder var jeg stort set symptomfri og havde smidt 12 kg. Jeg har ikke spist én pille siden dengang Jeg er blevet mester i at takle min tilstand især med kost; og en sjælden gang med lidt massage og akupunktur (fordi jeg falder i, engang imellem! Både med hensyn til kost, men også med for meget arbejde (er fuld af energi))
Jeg synes det er ærgerligt, faktisk en skandale både på personligt plan og statsøkonomisk, at det etablerede system ikke tager forskning i alternativ behandling seriøst.
Jeg er en 58 årig kvinde, der har døjet med leddegigt, siden jeg var 38 år. Jeg vil gerne anbefale behandling for ledegigt hos Harmony Health m/ Olga Hentze. Og jeg kender flere, der har samme erfaring som jeg selv.
For seks år siden var jeg så plaget af ledegigt at jeg blev nødt til at gå med krykker, jeg var træt som en klud hele tiden og jeg havde mange smerter i flere af mine led. Jeg var så udkørt, at det kneb alvorligt med at udføre et ordenligt stykke arbejde. Og på hje…mmefronten havde jeg givet op at slides med husligt arbejde. Jeg orkede simpelthen ikke at være til. TIL TRODS FOR behandling med remicade, prednison, methotroxate, folinsyre, voltaren og pinex.
Udover utilfredsstillende virkning af medicinen havde jeg udviklet hovedpine, psoriasis og høje levertal som bivirkning til medicineringen.
Heldigvis faldt jeg den 3. august i 2008 over en annonce fra Harmony.fo, og var straks parat til at give det en chance.
Beskeden lød: Du bestemmer! Jeg kan hurtigt reducere dine symptomer, men det kræver, at du følger mine kostråd og vælger at give slip på medicinen. Omvendt skal du være forberedt på at være afhængig af livslang behandling.
Selvfølgelig valgte jeg at følge Olgas råd med hensyn til medicin og kost. Behandlingen bestod af KOSTOMLÆGNING, som i første omgang overvejende bestod af at udelukke sukker, gluten og mælkeprodukter. Desuden at lave mest mulig mad fra grunden med gode og helst økologiske madvarer. Og passe på tilsætningsstoffer i færdigretter.
Desuden bestod behandlingen i forskellige kinesiske urter, akupunktur, dybdemassage og cupping for at forbedre blodgennemstrømningen i de mange stagnationer, som jeg havde.
Jeg fik samtidig grundig undervisning i madlavning efter de nye principper, samt undervisning i hvordan bestemte madvarer virker på organismen.
Efter to mådeder var jeg stort set symptomfri og havde smidt 12 kg. Jeg har ikke spist én pille siden dengang Jeg er blevet mester i at takle min tilstand især med kost; og en sjælden gang med lidt massage og akupunktur (fordi jeg falder i, engang imellem! Både med hensyn til kost, men også med for meget arbejde (er fuld af energi))
Jeg synes det er ærgerligt, faktisk en skandale både på personligt plan og statsøkonomisk, at det etablerede system ikke tager forskning i alternativ behandling seriøst.
I am a 58 year old woman who has struggled with arthritis since I was 38 years. I would like to recommend treatment for rheumatoid arthritis in Harmony Healthcare w / Olga Hentze. And I know several who have the same experience as me.
Six years ago, I was plagued by arthritis that I had to walk with crutches, I was tired like a rag all the time and I had a lot of pain in many of my joints. I was so exhausted that it was difficult serious about doing a job properly. And at home, I had given up the slides with housework. I could stand simply not to be. DESPITE treatment with Remicade, prednisone, methotroxate, folic acid, Voltaren and Pinex.
Besides unsatisfactory effect of the medication I had developed headaches, psoriasis and high liver enzymes as a side effect of medication.
Fortunately, I stumbled August 3rd in 2008 over an ad from Harmony.fo, and was immediately ready to give it a try.
The message was: You decide! I can quickly reduce your symptoms, but it requires you to follow my dietary advice and choose to let go of medicine. Conversely, you must be prepared to be dependent on lifelong treatment.
Of course, I chose to follow Olga’s advice regarding medication and diet. The treatment consisted of dietary change, initially mainly consisted of eliminating sugar, gluten and dairy products. In addition to making the best possible food from scratch with good and preferably organic foods. And beware of additives in cooked dishes.
Furthermore, treatment consisted of various Chinese herbs, acupuncture, deep tissue massage and cupping to improve blood flow in the many stagnation, which I had.
I was also thorough cooking lessons after the new principles, as well as training on how certain foods act upon the organism.
After two mådeder I was basically asymptomatic and had thrown 12 kg. I have not eaten one pill since then I have become adept at addressing my condition especially with diet; and very occasionally with a little massage and acupuncture (because I fall, once in a while! Both in terms of diet, but also with too much work (full of energy))
I think it is unfortunate indeed a scandal both on the personal level and state economy that the established system does not take research into alternative treatments seriously.